Privacy Policy

Auto Star Albania sh.a

Autostrada Tiranë-Durrës Km.7, Kashar, Shqipëri

NIPT J62023007G

Tel: +355 44 500 336

E-mail: info@mercedes-benz.al

 

 

 1. Deklarata e privatësisë

Auto Star Albania sh.a është  një  shoqëri  tregtare,  e  regjistruar  në Regjistrin Tregtar me NIPT J62023007G, në cilësinë e Kontrollorit të të Dhënave Personale, këtej e tutje referuar si “Shoqëria”, në kuadër të ligjit nr.9987, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave”, i ndryshuar, dhe Rregullores për Mbrojtjen e të Dhënave (BE) 2016/679, këtej e tutje referuar si “GDPR”, sipas zbatimit të tij, ju informojmë për përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe të drejtave tuaja si subjekti i të dhënave. Përmbajtja dhe fusha e përpunimit të të dhënave tuaja personale lidhet ngushtë me produktet dhe shërbimet që keni kërkuar, ose për të cilat është rënë dakord me ju.

Ky njoftim u drejtohet individëve që kryejnë transaksione me shoqërinë, duke përfshirë, por pa u kufizuar klientët që kanë mbajtur një marrëdhënie të përhershme me shoqërinë ose klientët e rastësishëm, përfaqësuesit e tyre përkatës ligjor, si dhe pasardhësit e tyre të posaçëm ose pasardhësit, e deri tek përfaqësuesit e personave juridik dhe çdo personi fizik që ka marrëdhënie biznesi me shoqërinë në çfarëdo cilësie.

 

 1. Mbrojtja e të dhënave

Përpunimi i të dhënave personale është mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, marrja, konsultimi, përdorimi, transmetimi, kufizimi ose fshirja e të dhënave personale të cilat janë ose do të vijnë në vëmendje të shoqërisë, qoftë si pjesë e marrëdhënieve tuaja të biznesit me të ose si pjesë e çdo përditësimi që merret nga shoqëria nga çdo palë e tretë, person fizik ose juridik ose organ tjetër, ndërsa ushtrojnë një të drejtë të tyre ligjore ose të shoqërisë.

Në përputhje me kuadrin ligjor, shoqëria ka ndërmarrë të gjitha hapat e kërkuara, duke zbatuar të gjitha masat e duhura teknike dhe organizative  për  respektimin,  përpunimin  dhe  ruajtjen  e  sigurt  të dosjeve të të dhënave personale dhe është e angazhuar të sigurojë dhe  mbrojë  në  çfarëdo  mënyre  përpunimin  e  të  dhënave  tuaja personale kundër çdo humbjeje ose rrjedhjeje, ndryshimi, transferimi ose çdo përpunimi tjetër të paligjshëm të informacionit.

 

 1. Çfarë të dhënash personale përpunojmë dhe ku i mbledhim ato?

Shoqëria   përpunon   të   dhënat   tuaja   personale, të cilat ju ose përfaqësuesit tuaj ligjor i keni dorëzuar ose do t’i dorëzoni shoqërisë, të cilat janë të nevojshme për fillimin, vazhdimin dhe ekzekutimin e marrëdhënieve tuaja të biznesit me shoqërinë, qofshin ato ekzistuese ose të ardhshme, në varësi të produktit ose shërbimit të ofruar dhe procedurave dhe politikave aktuale të zbatueshme të shoqërisë. Të dhënat personale që i paraqisni shoqërisë duhet të jenë të plota dhe të sakta dhe duhet të përditësohen me kujdes dhe menjëherë nga ju, në rastin kur ato ndryshojnë ose kurdoherë që Shoqëria e konsideron të nevojshme për të ruajtur marrëdhëniet tuaja të biznesit ose për të përmbushur çfarëdo detyrimi të saj në bazë të ligjit dhe dispozitave rregullatore përkatëse në fuqi.

Shoqëria do të përpunojë gjithashtu të dhënat tuaja personale që janë marrë ose vijnë në vëmendje nga cilado palë e tretë, person fizik ose juridik ose organ tjetër, dhe të cilat janë të nevojshme ose për të arritur aktivitetet legjitime të Shoqërisë ose të ndonjë pale të tretë, ose për të realizuar detyrat e shoqërisë të cilat kryhen në publik (p.sh. organet tatimore etj).

Për të nisur dhe vazhduar marrëdhëniet e saj të aktivitetit të përditshëm tregtar me klientët e saj për çdo individ, shoqëria do të mbledhë dhe përpunojë të paktën të dhënat personale në vijim: emrin e plotë, atësinë, të dhënat e kartës së identitetit/pasaportës, rezidencën e përhershme, adresën e banimit, adresën e korrespondencës, detajet e biznesit dhe adresën e biznesit, numrin e identifikimit tatimor, numrin e kontaktit (fiks dhe/ose celular) dhe specimenin e nënshkrimit (fizik ose elektronik). Kur është e përshtatshme, mund t’ju kërkohet të paraqisni detaje shtesë (p.sh. kartën e identitetit të studentit, lejen e qëndrimit), përsa kohë që këto të dhëna do të konsiderohen si kusht paraprak për fillimin ose vazhdimin e një marrëdhënieje specifike biznesi.

Nëse nuk jeni klient i shoqërisë (nuk keni një kod/numër klienti), për kryerjen e çfarëdo transaksioni (p.sh. transaksion shërbimi në servis), shoqëria do të mbledhë dhe përpunojë të dhënat e mëposhtme: emrin e plotë, emrin e babait, të dhënat e kartës së identitetit (ID-së), adresën dhe numrin e telefonit, targën e mjetit tuaj, të dhënat e mjetit.

Mbledhja  dhe  përpunimi  i  të  dhënave tuaja  personale  të lartpërmendura nga shoqëria është i nevojshëm për krijimin, mirëmbajtjen dhe vazhdimin e çdo marrëdhënie biznesi mes nesh. Nëse kundërshtoni dhënien ose përpunimin e të dhënave tuaja personale, mund të jetë e pamundur të vendosni ose vazhdoni bashkëpunimin tuaj me Shoqërinë. Refuzimi për  të  përpunuar  dhe  përdorur  numrin  tuaj e bën të pamundur ofrimin e shërbimit të njoftimit me SMS apo me telefon.

 

 1. Përpunimi i të dhënave sensitive

Shoqëria nuk do të përpunojë asnjë të dhënë personale tuajën që lidhet me origjinën tuaj racore ose etnike, opinionet politike, fenë ose bindjet filozofike, anëtarësimin në sindikata, të dhënat gjenetike ose biometrike, të cilat konfirmojnë identifikimin tuaj si zotues i të dhënave dhe të dhëna në lidhje me shëndetin ose të dhëna në lidhje me jetën tuaj seksuale ose orientimin tuaj seksual, përveç nëse:

a) keni dhënë pëlqimin tuaj të qartë për një qëllim të caktuar;

b) këto të dhëna i janë dhënë Shoqërisë nga ju ose cilado palë e tretë, qoftë person fizik apo juridik, si pjesë e dokumentacionit dhe mbrojtjes së interesave legjitime tuaja dhe/ose të Shoqërisë, në cilësinë e saj si kontrollues (p.sh. informacion mbi subjektet që janë vënë në kujdestari);

c) përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat tuaja, jetike, të çdo individi tjetër; d) të dhënat janë bërë  haptazi  publike  nga  ju;

e)  përpunimi  është  i  nevojshëm  për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve tuaja ligjore ashtu edhe të Shoqërisë, në cilësinë e saj si kontrollues (p.sh. paaftësia për të kryer akte juridike);

f) përpunimi është i nevojshëm për arsye të hetimit thelbësor (hetimi i çdo veprimtarie të dyshimtë sipas ligjeve për parandalimin dhe kontrollin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit). Në çdo rast, Shoqëria  merr  të  gjitha  masat  e  nevojshme  teknike  dhe  organizative  për ruajtjen dhe përpunimin e sigurt të të dhënave tuaja personale që i përkasin kategorive të veçanta të mësipërme.

 

 

 1.  Ligjshmëria e përpunimit

Shoqëria do të përpunojë ligjërisht të dhënat personale, me kusht që përpunimi:

Të jetë i nevojshëm për shërbimin, mbështetjen dhe monitorimin e transaksioneve tuaja të biznesit me Shoqërinë dhe ekzekutimin e duhur të çdo marrëveshjeje ndërmjet jush dhe Shoqërisë.

Të jetë i nevojshëm në mënyrë që Shoqëria të përmbushë çdo detyrim ligjor ose për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga Shoqëria, të cilat rrjedhin nga transaksionet e biznesit tuaj me Shoqërinë, ose të drejta të tjera ligjore të Shoqërisë.

Të jetë i nevojshëm për përmbushjen e një detyre të kryer në të mirë të publikut, në kontekstin e kuadrit legjislativ dhe rregullator.

Të bazohet në pëlqimin tuaj të qartë paraprak, nëse përpunimi nuk bazohet në ndonjë nga bazat ligjore të sipërpërmendura të përpunimit.

 

 1. Tërheqja e pëlqimit

Ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj, sa herë që kërkohet, në çdo kohë, pa ndikuar në ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin përpara tërheqjes së tij. Tërheqja e pëlqimit tuaj mund të dorëzohet pranë Shoqërisë.

 

 1. Qëllimi i përpunimit

Përpunimi i të dhënave tuaja personale lidhet me:

Kryerjen e shërbimeve dhe shitjen e produkteve apo marrëdhënieve të tjera tregtare mes klientit dhe Shoqërisë, si dhe përmbushjen e detyrimeve të Shoqërisë, në cilësinë e saj si kontrollues ose përpunues dhe ushtrimin e të drejtave të saj ligjore dhe kontraktuale.

Përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve të Shoqërisë dhe promovimin e çdo produkti dhe shërbimi dhe të çdo bashkëpunëtori të Shoqërisë, me kusht që të merret pëlqimi juaj paraprak.

Ekzekutimin e çdo kërkese ndaj Shoqërisë ose investigimin e ankesave tuaja në lidhje me çdo produkt dhe shërbim të ofruar nga Shoqëria.

Përputhshmërinë me detyrimet ligjore të Shoqërisë sipas kuadrit legjislativ dhe rregullator në fuqi (p.sh. legjislacioni për parandalimin dhe kontrollin e pastrimit të parave dhe kundër terrorizmit).

Mbrojtjen e interesave legjitime të Shoqërisë në lidhje, ndër të tjera, sa vijon:

a) çdo pretendim ligjor të Shoqërisë që ngrihet përpara organeve kompetente gjyqësore ose jashtëgjyqësore/alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve;

b) parandalimin e mashtrimit dhe veprave të tjera penale;

c) vlerësimin dhe optimizimin e procedurave të sigurisë dhe sistemeve të TI-së; d) administrimin e rreziqeve operacionale dhe reputacionale të Shoqërisë;

e) sigurinë fizike dhe mbrojtjen e personave dhe pronës (p.sh. survejimi me kamera).

 

 1. Përpunimi i të dhënave dhe profilizimi për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë

Pasi Shoqëria të ketë marrë fillimisht pëlqimin tuaj, ajo mund të përpunojë të  dhënat  tuaja  personale  për  t’iu  informuar  për  çdo  produkt  dhe shërbim të ofruar, që mund t’ju interesojë. Për këtë qëllim, Shoqëria përpunon informacionin në lidhje me shërbimet që ju përdorni në mënyrë që t’ju prezantojë produkte, shërbime ose oferta që do t’i shërbejnë më mirë nevojave tuaja.

Në çdo rast, ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllimet e mësipërme të marketingut të drejtpërdrejtë të produkteve/shërbimeve të Shoqërisë, përfshirë çdo profilizim, duke paraqitur një kërkesë me shkrim në adresën info@mercedes-benz.al  ose pranë Shoqërisë.

 

 1. Ruajtja e të dhënave

Shoqëria do të përpunojë dhe ruajë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale dhe statutore te saj. Në këtë drejtim, duhet theksuar se marrëdhënia jonë e biznesit është një detyrim i vazhdueshëm i parashikuar të zgjasë për disa vite. Nëse të dhënat nuk kërkohen më për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale dhe statutore të Shoqërisë, ato fshihen rregullisht, përveç rastit kur përpunimi i tyre i mëtejshëm (për një kohë të kufizuar) është i nevojshëm për qëllimet e mëposhtme:

Përputhshmëria me periudhat e ruajtjes së të dhënave sipas ligjit tregtar, kontabël, tatimor dhe kundër pastrimit të parave, si psh. por pa u kufizuar në ligjin “Për sipërmarrësit dhe Shoqëritë tregtare”; ligjin “Për procedurat tatimore”; ligjin “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.

Ruajtja e provave brenda afateve të parashkrimit. Sipas Kodit Civil Shqiptar, këto afate parashkrimi mund të jenë deri në dhjetë (10) vjet.

Në rast procesi gjyqësor, çdo e dhënë personale që lidhet me ju do të ruhet me çdo kusht deri në përfundimin e procesit gjyqësor, edhe nëse periudha e mësipërme prej dhjetë (10) vitesh ka kaluar.

 

 1. Kush janë marrësit e të dhënave personale

Të dhënat tuaja personale do të aksesohen nga punonjësit e njësive operacionale dhe biznesit të Shoqërisë, brenda gamës së përgjegjësive të tyre, si dhe kontraktorëve të Shoqërisë si pjesë e përmbushjes dhe ekzekutimit të duhur të detyrimeve të tyre kontraktuale, ligjore dhe rregullatore, dhe audituesve ligjorë përkatës të Shoqërisë.

Shoqëria nuk do të transmetojë të dhënat tuaja personale palëve të treta, përveç rasteve të:

 • Shoqërive të angazhuara në digjitalizimin dhe menaxhimin (ruajtjen, shkatërrimin) e dosjeve fizike.
 • Shoqërive që dërgojnë deklarata ose njoftime.
 • Shoqërive që bashkëpunojnë me Shoqërinë për pjesëmarrjen në programet e pajtueshmërisë ose për promovimin e produkteve dhe shërbimeve.
 • Shoqërive partnere që kujdesen për ofrimin e shërbimit ndaj klientit.

Shoqëria ka siguruar ligjërisht që çdo përpunues që vepron në emër të saj të përmbushë të gjitha kërkesat dhe të ofrojë siguri të mjaftueshme në lidhje me zbatimin e masave të duhura teknike dhe organizative, në mënyrë që përpunimi i të dhënave tuaja personale të ndodhë në një mënyrë të tillë që mbrojtja e të dhënave tuaja të jetë e siguruar.

Shoqëria nuk do t’i transferojë drejtpërdrejtë të dhënat tuaja personale në shtete të treta ose organizata ndërkombëtare, përveç rastit kur ky transferim kërkohet në përputhje me kuadrin aktual rregullator ose legjislativ.

 

 1. Të drejtat e subjektit të të dhënave

Si subjekt i të dhënave personale, ju keni të drejtat e mëposhtme:

E drejta për akses në të dhënat tuaja personale, me kusht që ato të përpunohen nga Shoqëria, në cilësinë e kontrolluesit, kategoritë e të dhënave personale, dhe për marrësit e kategoritë e marrësve, të cilëve u përhapen të dhënat personale.

E drejta për të korrigjuar të dhëna të pasakta dhe për të plotësuar të dhëna jo të plota.

E drejta për të fshirë të dhënat tuaja personale në varësi të detyrimeve dhe të drejtave ligjore të Shoqërisë për t’i ruajtur ato, në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale në fuqi.

E drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale nëse saktësia e të dhënave në fjalë duhet të kontestohet ose përpunimi është i paligjshëm ose qëllimi i përpunimit është fshirë dhe me kusht që të mos ketë arsye të ligjshme për ruajtjen e tyre.

Të  drejtë  për  të  kaluar  të  dhënat  tuaja  personale  te  një kontrollues  tjetër  (data portability),  me kusht që përpunimi të bazohet në pëlqimin tuaj dhe të kryhet me mjete të automatizuara. Kjo e drejtë do të ushtrohet në varësi të të drejtave dhe detyrimeve ligjore të Shoqërisë për të ruajtur të dhënat dhe për të përmbushur një detyrë që kryhet në interes të publikut.

E drejta për të kundërshtuar mbi baza që kanë të bëjnë me situatën tuaj të veçantë, në rast se të dhënat tuaja personale përpunohen për të përmbushur një detyrë që kryhet për arsye të interesit publik ose ushtrimit të autoritetit zyrtar që i është dhënë Shoqërisë ose për qëllime të interesave të ligjshme të cilat ndiqen nga Shoqëria ose cilado palë e tretë.

 

 1. Si të ushtroni të drejtat tuaja dhe të dorëzoni ankesat

Të gjitha kërkesat në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe ushtrimin e të drejtave tuaja duhet të dërgohen me shkrim tek: “Auto Star Albania Sh.a., Oficeri i Mbrojtjes së të Dhënave” dhe me email tek data.protection@mercedes-benz.com ose të dorëzohen fizikisht.  Të  dhënat  e  plota  të  Oficerit  të Mbrojtjes së të Dhënave gjenden të publikuara në faqen e internetit të Shoqërisë (www.mercedes-benz.al). Një formular i veçantë për ushtrimin e të drejtës së aksesit do të jetë i disponueshëm në ambientet e Shoqërisë.

Çdo refuzim nga ana e Shoqërisë ose çdo vonesë e pajustifikuar në marrjen e përgjigjeve të kërkesave tuaja pas ushtrimit të të drejtave tuaja, do t’ju japë të drejtën t’i drejtoheni Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave si autoritet mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave.

Në çdo rast, ju rezervoni të drejtën për të paraqitur një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës kompetent nëse konsideroni se përpunimi i të dhënave tuaja personale cënon legjislacionin aktual në fuqi. Për më tepër informacion, ju lutemi vizitoni  www.idp.al

 

 1. Cookies

Kur ju hyni në këtë faqe, informacioni mund të ruhet përkohësisht në kujtesën e kompjuterit tuaj ose në hard diskun e tij për ta bërë më të lehtë për ju që të lëvizni në faqe. Cookies quhen copëza të vogla informacioni, që dërgohen nga një web server për t’u ruajtur në një browser në mënyrë që ky i fundit të ketë mundësi t’i kthehet për ta lexuar. Cookies nuk përdoren për transmetimin e të dhënave personale/fjalëkalime nga përdoruesit. Ju mund të ndryshoni parametrat tek browser–i për të parandaluar cookies nëse nuk dëshironi të keni një të tillë të vendosur kur vizitoni faqen tonë të internetit. Megjithatë duke e aplikuar këtë ju mund të mos keni akses të plotë në të gjitha faqet e tjera web. Disa cookies ruhen deri në momentin kur ju mbyllni dritaren e browser-it e më pas fshihen automatikisht nga ky i fundit.

 

 1. Pronësia intelektuale

Kjo faqe do të konsiderohet si një tërësi e pandashme. Kopjimi apo transmetimi i plotë apo i pjesshëm i të dhënave të saj nuk është i lejuar. Të gjitha të dhënat (tekst, tinguj dhe imazhe) të përfshira në këtë faqe janë pronë e Auto Star Albania sh.a ose partnerëve e saj. Kopjimi, shfaqja apo shpërndorimi i plotë apo i pjesshëm i përmbajtjes së kësaj faqeje, përveç se për qëllime personale, është e ndaluar me çdo mënyrë. Çdo moszbatim i këtij rregulli, përbën shkelje me pasoja të natyrës ligjore. Është rreptësisht e ndaluar të përdoret ose kopjohet emri Auto Star Albania sha dhe/ose logo e saj, individualisht ose së bashku, për çfarëdo qëllimi, dhe në veçanti për qëllime reklamimi, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Auto Star Albania sh.a. Ky dokument përbën “Politikën mbi Privatësinë” të kësaj faqe interneti, i cili do të jetë objekt i përditësimeve të mëtejshme. Nëpërmjet hyrjes në këtë faqe interneti, ju konfirmoni se keni lexuar dhe pranuar kushtet e parashikuara më sipër.

 

Përditësimi i fundit: Shtator 2022

Auto Star Albania sh.a

Tirana-Durrës highway Km. 7, Kashar, Albania

NIPT J62023007G

Phone: +355 44 500 336

E-mail: info@mercedes-benz.al

 

 

 1. Privacy statement

Auto Star Albania sh.a is a commercial company, registered in the Commercial Register with NIPT J62023007G, in the capacity of Personal Data Controller, hereinafter referred to as “the Company”, within the framework of law no. 9987, dated 10.03.2008 “On data protection”, as amended, and the Data Protection Regulation (EU) 2016/679, hereinafter referred to as “GDPR”, according to its application, we inform you about the processing of your personal data and your rights as a data subject. The content and scope of the processing of your personal data is closely related to the products and services you have requested, or agreed to with you.

This notice is addressed to individuals who transact with the company, including but not limited to customers who have maintained a permanent relationship with the company or occasional customers, their respective legal representatives, as well as their special successors or successors, and to representatives of legal entities and any natural person who has business relations with the company in any capacity.

 

 1. Data protection

The processing of personal data is the collection, registration, organization, structuring, storage, adaptation or change, receipt, consultation, use, transmission, limitation or deletion of personal data which are or will come to the attention of the company, whether as part of your business dealings with it or as part of any updates received by the company from any third party, natural or legal person or other body, while exercising a legal right of their own or of the company.

In accordance with the legal framework, the company has taken all the required steps, implementing all the appropriate technical and organizational measures for the respect, processing and safe storage of personal data files and is committed to provide and protect in any way the processing of your personal data against any loss or leakage, alteration, transfer or any other unlawful processing of the information.

 

 1. What personal data do we process and where do we collect it?

The Company processes your personal data, which you or your legal representatives have submitted or will submit to the Company, which are necessary for the initiation, continuation and execution of your business relationship with the Company, whether existing or future , depending on the product or service provided and the company’s current applicable procedures and policies. The personal data you provide to the Company must be complete and accurate and must be updated carefully and promptly by you, in the event that it changes or whenever the Company considers it necessary to maintain your business relationship or to fulfill any of its obligations under the relevant law and regulatory provisions in force.

The Company will also process your personal data that is received or comes to the attention of any third party, natural or legal person or other body, and which is necessary either to achieve the legitimate activities of the Company or any third party , or to carry out the duties of the company which are carried out in public (eg tax authorities, etc.).

In order to initiate and continue its daily commercial activity relations with its customers for each individual, the company will collect and process at least the following personal data: full name, paternity, identity card/passport data, permanent residence, residential address, correspondence address, business details and business address, tax identification number, contact number (landline and/or mobile) and specimen signature (physical or electronic). Where appropriate, you may be asked to provide additional details (eg student ID card, residence permit), as long as these details will be considered a precondition for starting or continuing a specific relationship business.

If you are not a customer of the company (you do not have a customer code/number), for the performance of any transaction (e.g. service transaction at the service), the company will collect and process the following data: full name, father’s name , identity card (ID) data, address and phone number, your vehicle’s license plate, vehicle data.

The collection and processing of your personal data mentioned above by the company is necessary for the establishment, maintenance and continuation of any business relationship between us. If you object to the provision or processing of your personal data, it may be impossible to establish or continue your cooperation with the Company. Refusal to process and use your number makes it impossible to provide SMS or phone notification service.

 

 1. Processing of sensitive data

The Company will not process any of your personal data related to your racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, genetic or biometric data, which confirm your identification as a data subject and data about health or data about your sex life or sexual orientation, unless:

a)you have given your clear consent for a specific purpose;

b) these data have been provided to the Company by you or any third party, whether a natural or legal person, as part of the documentation and protection of your and/or the Company’s legitimate interests, in its capacity as a controller (e.g. information on the subjects that have been placed in custody);

c) processing is necessary to protect your vital interests of any other individual;

d) the data has been openly made public by you;

e) the processing is necessary for the establishment, exercise or defense of your legal claims and of the Company, in its capacity as controller (e.g. inability to perform legal acts);

f) processing is necessary for essential investigative reasons (investigation of any suspicious activity under the laws on prevention and control of money laundering and terrorist financing). In any case, the Company takes all necessary technical and organizational measures for the safe storage and processing of your personal data belonging to the above special categories.

5. Lawfulness of processing

The Company will lawfully process personal data, provided that the processing:

Be necessary to service, support and monitor your business transactions with the Company and the proper execution of any agreement between you and the Company.

Be necessary in order for the Company to fulfill any legal obligations or for the purposes of legitimate interests pursued by the Company, which arise from your business transactions with the Company, or other legal rights of the Company.

Be necessary for the fulfillment of a duty performed in the public interest, in the context of the legislative and regulatory framework.

Be based on your express prior consent, if the processing is not based on any of the aforementioned legal bases of processing.

 

 1. Withdrawal of consent

You have the right to withdraw your consent, whenever requested, at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent prior to its withdrawal. Withdrawal of your consent may be submitted to the Company.

 

 1. Purpose of processing

The processing of your personal data is related to:

The performance of services and the sale of products or other commercial relations between the client and the Company, as well as the fulfillment of the Company’s obligations, in its capacity as a controller or processor and the exercise of its legal and contractual rights.

Improving the products and services of the Company and promoting any products and services and any affiliates of the Company, provided that your prior consent is obtained.

Fulfilling any request to the Company or investigating your complaints regarding any products and services provided by the Company.

 1. Data processing and profiling for direct marketing purposes

After the Company has first obtained your consent, it may process your personal data to inform you about any products and services offered, which may be of interest to you. For this purpose, the Company processes information about the services you use in order to present you with products, services or offers that will better serve your needs.

In any case, you have the right to object to the processing of your personal data for the above purposes of direct marketing of the Company’s products/services, including any profiling, by submitting a written request to the address info@mercedes-benz.al or near the Society.

 

 1. Data storage

The company will process and store your personal data for as long as it is necessary to fulfill its contractual and statutory obligations. In this regard, it should be noted that our business relationship is an ongoing obligation expected to last for several years. If the data are no longer required for the fulfillment of the Company’s contractual and statutory obligations, they are regularly deleted, unless their further processing (for a limited time) is necessary for the following purposes:

Compliance with data retention periods under commercial, accounting, tax and anti-money laundering law, such as but not limited to the law “On entrepreneurs and commercial companies”; the law “On tax procedures”; the law “On accounting and financial statements” and the law “On the prevention of money laundering and financing of terrorism”.

Preservation of evidence within statute of limitations. According to the Albanian Civil Code, these limitation periods can be up to ten (10) years.

In the event of legal proceedings, any personal data relating to you will be retained at all costs until the conclusion of the legal proceedings, even if the above period of ten (10) years has passed.

Compliance with the Company’s legal obligations under the applicable legislative and regulatory framework (eg legislation on the prevention and control of money laundering and counter-terrorism).

Protection of the Company’s legitimate interests in relation to, among others, the following:

a) any legal claim of the Company that is raised before competent judicial or extrajudicial/alternative dispute resolution bodies;

b) prevention of fraud and other criminal acts;

c) evaluation and optimization of security procedures and IT systems;

d) administration of operational and reputational risks of the Company;

e) physical security and protection of persons and property (eg surveillance with cameras).

 1. Who are the recipients of personal data

Your personal data will be accessed by employees of the Company’s operational and business units, within the scope of their responsibilities, as well as the Company’s contractors as part of the proper fulfillment and execution of their contractual, legal and regulatory obligations, and statutory auditors relevant to the Company.

The company will not transmit your personal data to third parties, except in cases of:

 • Companies engaged in digitization and management (storage, destruction) of physical files.
 • Companies that send statements or notifications.
 • Companies that cooperate with the Company for participation in compliance programs or for the promotion of products and services.
 • Partner companies that take care of providing customer service.

The Company has legally ensured that any processor acting on its behalf fulfills all requirements and provides sufficient assurance regarding the implementation of appropriate technical and organizational measures, so that the processing of your personal data takes place in a manner such that the protection of your data is ensured.

The Company will not directly transfer your personal data to third countries or international organizations, unless this transfer is required in accordance with the current regulatory or legislative framework.

 

 1. Rights of the data subject

As a subject of personal data, you have the following rights:

The right to access your personal data, provided that they are processed by the Company, in the capacity of the controller, the categories of personal data, and for the recipients and categories of recipients to whom the personal data is disseminated.

The right to correct incorrect data and complete incomplete data.

The right to delete your personal data subject to the Company’s legal obligations and rights to retain it, in accordance with current laws and regulations in force.

The right to restrict the processing of your personal data if the accuracy of the data in question is to be contested or the processing is unlawful or the purpose of the processing has been deleted and provided that there are no legitimate reasons for their retention.

Right to transfer your personal data to another controller (data portability), provided that the processing is based on your consent and is carried out by automated means. This right will be exercised subject to the Company’s legal rights and obligations to retain the data and to fulfill a duty performed in the public interest.

The right to object on grounds relating to your particular situation, in the event that your personal data is processed to fulfill a task carried out for reasons of public interest or the exercise of official authority granted to the Company or for purposes of legitimate interests pursued by the Company or any third party.

 

 1. How to exercise your rights and submit complaints

All requests regarding your personal data and the exercise of your rights must be sent in writing to: “Auto Star Albania Sh.a., Data Protection Officer” and by email to data.protection@mercedes-benz .com or be physically delivered. The full details of the Data Protection Officer are published on the Company’s website (www.mercedes-benz.al). A special form for exercising the right of access will be available at the Company’s premises.

Any refusal by the Company or any unjustified delay in receiving responses to your requests after exercising your rights will give you the right to appeal to the Data Protection Commissioner as the supervisory authority for data protection.

In any case, you reserve the right to file a complaint with the competent supervisory authority if you consider that the processing of your personal data violates the current legislation in force. For more information, please visit www.idp.al

 

 1. Cookies

When you access this site, information may be temporarily stored on your computer’s memory or hard drive to make it easier for you to navigate the site. Cookies are small pieces of information that are sent by a web server to be stored in a browser so that the latter can return to read it. Cookies are not used to transmit personal data/passwords from users. You can change your browser settings to prevent cookies if you do not want to have one set when you visit our website. However by applying this you may not have full access to all other web pages. Some cookies are stored until you close the browser window and are then automatically deleted from the latter.

 

 1. Intellectual Property

This site will be considered as an indivisible whole. Full or partial copying or transmission of its data is not allowed. All data (text, sounds and images) included in this page are the property of Auto Star Albania sh.a or its partners. Copying, display or distribution in whole or in part of the content of this page, except for personal purposes, is prohibited in any way. Any non-application of this rule constitutes a violation with legal consequences. It is strictly forbidden to use or copy the name Auto Star Albania sha and/or its logo, individually or together, for any purpose, and in particular for advertising purposes, without the prior written consent of Auto Star Albania sha.a. This document constitutes the “Privacy Policy” of this website, which will be subject to further updates. By accessing this website, you confirm that you have read and accepted the terms set forth above.

 

Last update: September 2022

2023 All right reserverd © Mercedes-Benz Albania
Design by Gremza