Vende Vakante

Auto Star Albania sh.a. është në kërkim të një kandidati të kualifikuar për pozicionin: Konsulent i Shërbimit (Service Advisor) – Departamenti i Pas Shitjes.

Konsulenti i Shërbimit (Service Advisor), është përgjegjës për komunikimin me klientët në lidhje me nevojat e tyre për riparimin e automjeteve dhe përcjelljen e informacionit tek teknikët e shërbimit.

Përgjegjësitë:

 • Përshëndetja e klientëve dhe drejtimi i tyre tek një teknik i disponueshëm
 • Konsultimi me teknikët për riparimet e nevojshme dhe alternativat që mund të ofrohen
 • Përgjigjje e pyetjeve të klientëve në lidhje me rezultatet e shërbimit dhe konsultimi me teknikët kur është e nevojshme
 • Informimi i klientëve në lidhje me kostot dhe shërbimet e garancisë
 • Mbikëqyrja dhe menaxhimi i planifikimit dhe rrjedhës së punës në servis
 • Informimi i klientëve për ndryshimet në shërbim ose kur automjeti i tyre është gati për t’u marrë

Aftësitë:

 • Aftësi në shërbimin ndaj klientit: Ofron vlerësime dhe planifikon takime duke qenë i sjellshëm dhe miqësor me klientët. Të jetë në gjendje të trajtojë ankesat e klientëve në mënyrë diplomatike dhe të sjellshme.
 • Aftësi në komunikim: Si një ndërlidhës ndërmjet klientit dhe teknikut, ai duhet të jetë në gjendje të shpjegojë qartë rekomandimet e teknikut për riparimin e automjeteve të klientëve.
 • Aftësi në të kuptuarit: Të jetë në gjendje të kuptojë pyetjet dhe shqetësimet e klientëve, si dhe atë që thuhet kur teknikët japin rekomandime komplekse shërbimi.
 • Ekspertiza inxhinierike dhe mekanike: Të ketë njohuri të gjera në këto fusha është thelbësore kur analizon dokumente teknike komplekse, kur porosit pjesë këmbimi etj.
 • Aftësi në për zgjidhjen e problemeve: Të jetë në gjendje të mendojë shpejtë dhe t’i zgjidhë shpejt problemet kur klientët ndryshojnë mendje për punën e shërbimit, kur riparimet zgjasin tej orarit të punës apo kur pjesët vijnë me vonesë.
 • Shkathtësi në matematikë dhe të shkruar: Këshilltarët e Shërbimit përgatisin dhe llogaritin vlerësimet në mënyrë që të kesh aftësi të mira matematikore dhe të të shkruarit janë një pjesë thelbësore e punës.

Përvojat e mëparshme:

 • Shërbimi ndaj klientëvë: preferohet me përvojë pune me marëdhënie me klientët mbi 2 vite
 • Preferohet me aftësi shitje, përvojë pune mbi 2 vite
 • Preferohet me përvojë pune në serviset e e shërbimit dhe riparimit të automjeteve mbi 2 vite
 • Preferohet të ketë përfunduar studimet ne programin bachelor inxhinieri mekanike, ose në një shkollë të mesme profesionale për automjetet
 • Kanë përparësi kandidatët që kanë përvojë në një dealer atomjetesh si teknik mirëmbajtje dhe riparimi, teknik riparimesh, menaxher servisi automjetesh etj.

Kushtet: Auto Star Albania sh.a. ofron një paketë tërheqëse benefitesh, përfshirë shpërblim të drejtë bazuar në vlerësimin e meritave dhe performancës të secilit punonjës si dhe mundësi karriere.

Procedura e Aplikimit: Kandidatët e interesuar për këtë pozicion, janë të lutur të dorëzojnë CV-në e tyre dhe një letër motivimi në adresën e e-mail: info@mercedes-benz.al  duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikon.

*Në respektim të Ligjit Nr. 9887, datë 10.3.2008 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale i gjithë informacioni i dërguar nëpërmjet CV-së tuaj do të trajtohet në mënyrë konfidenciale dhe nuk do t’i shpërndahet asnjë pale të tretë.

Auto Star Albania sh.a. është në kërkim të një kandidati të kualifikuar për pozicionin: Lavazhier – Departamenti i Pas Shitjes.

Aftësi / Kualifikime:

 • Të jetë i aftë për të punuar në këmbë për periudha të gjata kohore
 • Të jetë i aftë për të ngritur sende me peshë mesatare
 • Të jetë disponibël për të punuar në të gjitha kushtet atmosferike
 • Të ketë shkathtësi për të dorëzuar automjetet e lara tek klientët në kohë rekord
 • Të jetë i aftë për të bashkëvepruar në mënyrë etike me kolegët e punës dhe klientët
 • Të ketë patentë shoferi të vlefshme dhe aktuale

Përgjegjësi / Detyra:

 • Të realizojë procesin e larjes dhe të përdorë pajisjet e larjes së makinave
 • Të pastrojë zonat shumë të ndotura dhe të vështira të automjetit
 • Të kryej mirëmbajtjen periodike të pajisjeve të përdorura në larje për t’i mbajtur ato në gjendjen e duhur të punës
 • Të kryej pastrimin e objektit dhe të sigurohet që gjithçka të mbahet në vendin e duhur dhe të organizuar
 • Të përdorë tuba/zorrë uji, furça, kovat e sapunti, fshesat, veglat e dorës, pistoletat e larjes etj
 • Të sigurohet që fshesat të mos bllokohen, koshat e plehrave të zbrazen dhe tubat të varen siç duhet

Kushtet: Auto Star Albania sh.a. ofron një paketë tërheqëse benefitesh, përfshirë shpërblim të drejtë bazuar në vlerësimin e meritave dhe performancës të secilit punonjës si dhe mundësi karriere.

Procedura e Aplikimit: Kandidatët e interesuar për këtë pozicion, janë të lutur të dorëzojnë CV-në e tyre dhe një letër motivimi në adresën e e-mail: info@mercedes-benz.al  duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikon.

*Në respektim të Ligjit Nr. 9887, datë 10.3.2008 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale i gjithë informacioni i dërguar nëpërmjet CV-së tuaj do të trajtohet në mënyrë konfidenciale dhe nuk do t’i shpërndahet asnjë pale të tretë.

Auto Star Albania sh.a. është në kërkim të një kandidati të kualifikuar për pozicionin: Menaxher i Shërbimit të Klientëve / Departamenti i Pas Shitjes.

Raporton: Eprorit

Përgjegjësitë / Detyrat:

 • Përgjegjës për organizimin, kontrollin e të gjithë zonës së shërbimit të pritjes së klientëve.
 • Përgjegjës për një cilësi të lartë shërbimi dhe këshillimi me synim kënaqësinë e klientëve.
 • Ndjekjen e të gjithë procesit të shërbimit, duke marrë parasysh specifikimet dhe standardet ligjore të prodhuesit, si dhe për planifikimin, menaxhimin e personelit në zonën e shërbimit të pritjes.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Përvojë profesionale disa vjeçare në industrinë e automobilave, ideale në Mercedes-Benz.
 • Trajnime shtesë për menaxhimin e biznesit, ideale kualifikim në menaxhim biznesi.
 • Eksperiencë disa vjeçare në Departamentin e Shërbimit të një përfaqësie automjetesh.
 • Përvojë si drejtues ekipi.
 • Përvojë në marrëdhëniet me klientët dhe furnitorët.
 • Eksperiencë në marketing.
 • Njohuri për analizën e nevojave dhe kërkesave.

Procedura e Aplikimit: Kandidatët e interesuar për këtë pozicion, janë të lutur të dorëzojnë CV-në e tyre dhe një letër motivimi në adresën e e-mail: info@mercedes-benz.al duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikon.

*Në respektim të Ligjit Nr. 9887, datë 10.3.2008 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale i gjithë informacioni i dërguar nëpërmjet CV-së tuaj do të trajtohet në mënyrë konfidenciale dhe nuk do t’i shpërndahet asnjë pale të tretë.

Auto Star Albania sh.a. është në kërkim të një kandidati të kualifikuar për pozicionin: Magazinier – Departamenti i Pas Shitjes.

Përgjegjësitë:

 • Të shpërndajë mallin e ardhur në magazinë në lokacionet e pjesëve të këmbimit.
 • Të kualidojë mallin e ardhur duke e dokumentuar nëse: ka mangësi, tepricë ose dëmtime gjatë transportit.
 • Të asistojë duke ndihmuar në dhënien e pjesëve të këmbimit për porosi nga banaku ose nga servisi.

Aftësitë:

 • Aftësi në shërbimin ndaj klientit, korrekt dhe i saktë.
 • Aftësi në komunikim me kolegët duke qenë se do të jetë në kontakt gjatë gjithë kohës.
 • Aftësi në të kuptuarit të asaj cfarë i kërkohet.
 • Aftësi në zgjidhjen e problemeve.
 • Shkathtësi në matematikë dhe të shkruar.

Përvojat e mëparshme:

 • Preferohet me përvojë pune mbi 2 vite
 • Preferohet me eksperiencë si magazinier, përvojë pune mbi 2 vite
 • Preferohet me përvojë pune në serviset e e shërbimit dhe riparimit të automjeteve mbi 2 vite
 • Preferohet të ketë përfunduar studimet ne programin bachelor inxhinieri mekanike, ose në një shkollë të mesme profesionale për automjetet
 • Kanë përparësi kandidatët që kanë përvojë në një dealer atomjetesh si teknik mirëmbajtje, menaxher servisi automjetesh, magazinier  etj.

Kushtet: Auto Star Albania sh.a. ofron një paketë tërheqëse benefitesh, përfshirë shpërblim të drejtë bazuar në vlerësimin e meritave dhe performancës të secilit punonjës si dhe mundësi karriere.

Procedura e Aplikimit: Kandidatët e interesuar për këtë pozicion, janë të lutur të dorëzojnë CV-në e tyre dhe një letër motivimi në adresën e e-mail: info@mercedes-benz.al  duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikon.

*Në respektim të Ligjit Nr. 9887, datë 10.3.2008 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale i gjithë informacioni i dërguar nëpërmjet CV-së tuaj do të trajtohet në mënyrë konfidenciale dhe nuk do t’i shpërndahet asnjë pale të tretë.

Auto Star Albania sh.a. është në kërkim të një kandidati të kualifikuar për pozicionin: Specialist Prokurimesh – Departamenti i Pas Shitjes.

Përgjegjësitë:

 • Sigurimi, negocimi dhe blerja e mallrave, materialeve dhe shërbimeve për të përmbushur kërkesat operacionale të Kompanisë.
 • Përgjegjës për blerjen e mallrave, materialeve dhe shërbimeve për të siguruar që nevojat operacionale të kompanisë janë plotësuar, duke marrë parasysh çmimin, cilësinë dhe dorëzimin dhe për të siguruar vazhdimësinë e furnizimit.
 • Kontribuon në krijimin dhe zbatimin e vizionit, strategjisë, politikave, proceseve dhe procedurave të praktikave më të mira të prokurimit për të ndihmuar dhe përmirësuar performancën operacionale.
 • Siguron që politikat dhe proceset e blerjes janë në përputhje me ligjet dhe rregullat e brendshme të shoqërisë për të përmbushur objektivat e biznesit dhe nevojat operacionale për sa i përket çmimit, cilësisë dhe objektivave të ofrimit dhe që i mundësojnë kompanisë të funksionojë dhe të konkurrojë në mënyrë efektive në treg.
 • Krijon dhe rishikon mundësi për të zbatuar politikat, proceset dhe procedurat e praktikave më të mira të blerjes për të ndihmuar dhe përmirësuar performancën e biznesit dhe për të ofruar vlerën më të mirë dhe kursimet e biznesit.
 • Siguron që politika e blerjes, udhëzimet dhe çdo dokument shoqërues të jenë sipas rregullave të brendshme të shoqërisë dhe të përditësuara.
 • Siguron raporte menaxheriale dhe të dhëna kyçe të performancës dhe monitoron kursimet e kostos.
 • Menaxhon marrëdhëniet me furnitorët dhe zgjidh dhe zhvillon furnitorë të rinj.
 • Negocion dhe menaxhon kushtet e kontratës me furnitorët për të siguruar vlerën për paratë, standardet e cilësisë dhe kushtet e dorëzimit me të dhëna teknike dhe operacionale nga palët e interesuara dhe kolegët.
 • Rishikon dhe negocion marrëveshjet ekzistuese për të optimizuar kushtet tregtare.

Përvojat e mëparshme:

 • Preferohet me përvojë pune të ngjashme mbi 2 vite
 • Preferohet me përvojë pune në serviset e e shërbimit dhe riparimit të automjeteve
 • Kanë përparësi kandidatët që kanë përvojë në një dealer atomjetesh.

Kushtet: Auto Star Albania sh.a. ofron një paketë tërheqëse benefitesh, përfshirë shpërblim të drejtë bazuar në vlerësimin e meritave dhe performancës të secilit punonjës si dhe mundësi karriere.

Procedura e Aplikimit: Kandidatët e interesuar për këtë pozicion, janë të lutur të dorëzojnë CV-në e tyre dhe një letër motivimi në adresën e e-mail: info@mercedes-benz.al  duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikon.

*Në respektim të Ligjit Nr. 9887, datë 10.3.2008 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale i gjithë informacioni i dërguar nëpërmjet CV-së tuaj do të trajtohet në mënyrë konfidenciale dhe nuk do t’i shpërndahet asnjë pale të tretë.

2024 All right reserverd © Mercedes-Benz Albania
Design by Gremza